Fagstaðlaráð í upplýsingatækni (FUT)

Fagstaðlaráð í upplýsingatækni (FUT) er vettvangur stöðlunar og samræmingar á sviði upplýsingatækni og starfar í umboði stjórnar Staðlaráðs Íslands í samræmi við starfsreglur þess um fag­staðla­ráð. 

Staðlaráð er fulltrúi Íslands í evrópsku staðlasamtökunum CEN, CENELEC og ETSI, í alþjóðlegu staðlasamtökunum ISO og IEC. Með því að gerast aðili að Staðlaráði / FUT getur þú fylgst með og tekið þátt í fjölbreytilegu staðlasamstafi og haft bein áhrif á gerð alþjóðlegra og fjölþjóðlegra staðla. 

Staðlar gegna lykilhlutverki í útbreiðslu tækninýjunga og bættra vinnuferla. Fyrirtæki sem taka þátt í staðlastarfi stuðla almennt að aukinni hagsæld og hafa jafnframt beinan ávinning af þátttöku sinni.

Stjórn FUT 2023-2024 skipa:

Þór Jes Þórisson, Síminn, formaður

Ingimar Þór Friðriksson, Samtök Sveitarfélaga, aðalmaður

Sigurjón Einar Þráinsson, FJR/fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalmaður

Pétur Ingi Björnsson, Samtök iðnaðarins, aðalmaður

Ingþór Guðni Júlíusson, RB, aðalmaður

Stjórn FUT hefur frumkvæði að og gerir tillögu til stjórnar Staðlaráðs um stofnun tækninefnda á sínu sviði, skipan þeirra og störf. Starfandi tækninefndir hjá FUT eru níu þar af eru sjö virkar og tvær í biðstöðu. Yfir 200 manns eru starfandi í tækninefndum FUT og vinnuhópum þeirra.

Ritari FUT er Guðmundur Valsson sem veitir upplýsingar um störf ráðsins. 

 • Advania
 • Arion banki
 • Auðkenni
 • Fjármála- og efnahagsráðuneyti
 • Forsætisráðuneyti
 • Greiðsluveitan
 • Hagar
 • Hagstofa Íslands
 • Húsasmiðjan
 • Icepro 
 • Íslandsbanki 
 • Landsbankinn
 • Landspítali-háskólasjúkrahús
 • Mennta- og barnamálaráðuneyti
 • M7 ehf
 • Netorka hf.
 • Neytendasamtökin
 • Nýherji
 • Orkuveita Reykjavíkur
 • Póst- og fjarskiptastofnun
 • Reiknistofa bankanna hf
 • Reykjavíkurborg - Upplýsingatæknideild
 • Samtök iðnaðarins
 • Seðlabanki Íslands
 • Síminn
 • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Vegagerðin
 • Þjóðskrá

Í starfsreglum FUT segir: "Rétt til þátttöku í FUT hafa aðilar að Staðlaráði Íslands. Sækja skal skriflega um þátttöku í fagstaðlaráðinu. Óski aðili eftir þátttöku í fleiri en einu fagstaðlaráði, skulu aðildargjöld hans skiptast jafnt milli fagstaðlaráðanna sem óskað er þátttöku í. Hlutfall aðildargjalda hefur ekki áhrif á atkvæðavægi þátttakenda. Tilkynning um breytingu á þátttöku í fagstaðlaráðinu skal vera skrifleg og berast framkvæmdaráði FUT og Staðlaráði." Upplýsingar um aðild að Staðlaráði og einstökum fagstaðlaráðum er að finna hér. 

Stöðlunarstarf innanlands

TN-GRV - Tækninefnd um grunngerð rafrænna viðskipta

Formaður; Bergþór Skúlason 

Verkefni:

Skugganefnd CEN TC 434 um rafræn viðskipti og CEN TC 440 um rafræn innkaup

Viðhald skeytaskilgreininga - Uppfærsla útgefinna skeytaskilgreininga til samræmis við Peppol

TN-TÞJ  - Tækninefnd um traustþjónustu 

Formaður: Vigfús Gíslason FJR

Verkefni:

VH1 Traustþjónusta - Aðstoð við innleiðingu eIDAS2 - EUDI Wallet

TN-UPV  - Tækninefnd um upplýsingaöryggi og persónuvernd 

Formaður: Ólafur Róbert Rafnsson, Formönnum

Verkefni:

Skugganefnd ISO/IEC JTC1 SC 27 IT Security techniques

Skugganefnd CEN-CENELEC JTC 13 Cybersecurity and Data Protection

VH13 Skugganefnd - Gervigreind og upplýsingaöryggi 

Þýðingar á ISO/IEC 27001 og

ÍST EN ISO/IEC 27002

Kynning á ÍST EN ISO/IEC 27701 um persónuvernd

TN-IoT - Tækninefnd um hlutanet

Formaður: Þór Jes Þórisson, Símanum

Verkefni:

Norrænn veffundur um Cybersecurity og consumer IoT - Labelling as a solution

TN-FMÞ - Tækninefnd um fjármálaþjónustu

Formaður: Halldór Vagn Hreinsson, Landsbankanum

Verkefni:

Vinnuhópur 7 - Viðhald IOBWS 3.0 Iceland Open Banking Web Services


1. gr.

Fagstaðlaráðið starfar í umboði stjórnar Staðlaráðs Íslands í samræmi við starfsreglur þess um fagstaðlaráð. 
Að öðru leyti en þessar reglur kveða á um gilda starfsreglur Staðlaráðs og lög um staðla og Staðlaráð Íslands, nr. 36/2003  með síðari breytingum.

2. gr.
Hlutverk og verksvið fagstaðlaráða

Fagstaðlaráð er vettvangur stöðlunar á tilteknu fagsviði.

Byggingarstaðlaráð (BSTR) er vettvangur stöðlunar á sviði bygginga og mannvirkjagerðar. Til byggingariðnaðar telst öll starfsemi sem fellur undir byggingarlög. Þar má telja undirbúning, hönnun, útboð, verksamninga og framkvæmdir við byggingarmannvirki, viðhald þeirra og rekstur svo og allt sem varðar byggingarefni og þjónustukerfi bygginga. Til mannvirkjagerðar telst meðal annars gerð samgöngu- og orkumannvirkja. 

Fagstaðlaráð í fiskimálum (FIF) er vettvangur stöðlunar á sviði sjávarútvegs, fiskveiða, fiskvinnslu og fiskeldis.

Fagstaðlaráð í upplýsingatækni (FUT) er vettvangur stöðlunar á sviði upplýsingatækni.

Rafstaðlaráð (RST) er vettvangur stöðlunar á sviði raftækni.

Hlutverk ráðs eru:
gerð árlegrar starfs- og fjárhagsáætlunar,
samræming og frumkvæði í stöðlunarvinnu og öðrum verkefnum á fagsviðinu,
umsjón stöðlunarvinnu á fagsviðinu,
þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi á fagsviði sínu,
umfjöllun um verkefna- og staðlatillögur á fagsviði sínu sem berast frá staðlasamtökum sem Staðlaráð á aðild að.

3. gr.
Fjármál

Tekjur ráðsins eru aðildargjöld þess og fjármagnstekjur, auk annarra tekna og styrkja vegna verkefna.  Jafnframt fær það hlutdeild í tekjum af sölu staðla samkvæmt samningi milli Staðlaráðs og fagstaðlaráðanna.  Þessar tekjur skal ekki nýta í annað en verkefni á vegum ráðsins.

Fjárhagur ráðsins er aðskilinn fjárhag Staðlaráðs og er því óheimilt að skuldbinda Staðlaráð eða stjórn þess fjárhagslega.

Sjóðir ráðsins verða á sérgreindum reikningi í vörslu Staðlaráðs sem sér um alla greiðslu og innheimtu reikninga fyrir hönd ráðsins svo og bókhald þess.  Reikningar skulu samþykktir af formanni stjórnar eða ritara fagstaðlaráðsins og staða verkefna skal ætíð vera aðgengileg og rekstur þeirra gagnsær.

Stjórn ráðsins ráðstafar þeim ómörkuðu fjármunum, sem því kunna að leggjast til, í samræmi við rekstrar- og verkáætlanir ráðsins, eins og þær eru hverju sinni.

Stjórn ráðsins er ábyrg gagnvart fjárveitingaraðila varðandi ráðstöfun markaðra fjármuna, sem veittir kunna að verða til þess.

Tveir félagslegir skoðunarmenn reikninga ráðsins  skulu kjörnir til tveggja ára úr röðum fulltrúaráðsins á aðalfundi.

4. gr.
Aðild að  fagstaðlaráði

Rétt til þátttöku í fagstaðlaráðinu  hafa aðilar að Staðlaráði Íslands. Sækja skal skriflega um aðild að ráðinu. 

Óski aðili eftir þátttöku í fleiri en einu fagstaðlaráði, skulu aðildargjöld hans skiptast jafnt á milli ráðanna. Hlutfall aðildargjalda hefur ekki áhrif á atkvæðavægi þátttakenda. 

Tilkynning um breytingu á þátttöku í fagstaðlaráðinu skal vera skrifleg og berast stjórn þess og Staðlaráði fyrir aðalfund ráðsins.

Úrsögn úr ráðinu skal vera skrifleg og miðast við áramót.

5. gr.
Fulltrúaráð

Þeir sem hafa fengið aðild að fagstaðlaráðinu skulu skipa einn fulltrúa hver til setu í því og einn til vara.  

Fulltrúar að ráðinu skulu ábyrgir fyrir því að umbjóðendum þeirra sé ávallt kunnugt um ákvarðanir ráðsins og skulu, eftir því sem við á, leita eftir afstöðu þeirra til mála sem þar eru á dagskrá hverju sinni.

Starfsemi ráðsins fer fram á fundum þess sbr. 6. gr., á vegum stjórnar sbr. 8. gr., innan nefnda sem ráðið skipar og meðal fulltrúa sem starfa á þess vegum í alþjóðlegum nefndum.

6. gr.
Fundir og starfshættir fulltrúaráðs

Halda skal fulltrúaráðsfundi í fagstaðlaráði svo oft sem ástæða þykir, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Jafnframt ber að boða til fundar innan tveggja vikna ef 1/5 hluti fulltrúa óskar þess skriflega.

Fulltrúar í ráðinu  eiga einir rétt til fundarsetu, en heimilt er að veita öðrum áheyrnarsæti að fengnu samþykki stjórnar. 

Á fundum ráðsins er mótuð stefna þess í einstökum verkefnum og á einstökum verkefnasviðum. Jafnframt tekur fagstaðlaráðið afstöðu til tillagna um upphaf eða lok verkefna, staðfestir rekstrar- og verkáætlanir, fylgist með framvindu verkefna og setur stjórn þau fyrirmæli, sem þurfa þykir. Enn fremur verða á fundum ráðsins tekin til umfjöllunar þau önnur málefni, sem stjórn kýs að leggja fyrir, eða einstakir fulltrúar bera upp með hæfilegum fyrirvara.

Formaður kallar fulltrúaráð saman til funda og skipar fundarstjóra.

Fundarboð skulu send út með sannanlegum hætti eigi síðar en 10 dögum fyrir boðaðan fundardag. Í fundarboði skal koma fram dagskrá fundar. Með fundarboði skulu, hverju sinni, fylgja þau gögn, sem fyrir fundinn verða lögð, vegna þeirra mála, sem eru á dagskrá. Heimilt er þó að leggja fram á fundi gögn til kynningar máli, sem ekki er á dagskrá, eða gögn varðandi mál, sem ekki kemur til afgreiðslu á fundinum.

Fundur telst ályktunarfær, hafi verið rétt til hans boðað.

Fundargerð skal send fulltrúum í ráðinu innan tveggja vikna frá fundardegi. Komi engar athugasemdir fram innan tveggja vikna frá útsendingu fundargerðar, skoðast hún samþykkt.

Stjórn og tækninefndir boða til kynninga, námskeiða og ráðstefna á vegum ráðsins, eftir því, sem tilefni gefst til, í samráði við skrifstofu Staðlaráðs.

7. gr.
Stjórn fagstaðlaráðsins

Fulltrúar að fagstaðlaráðinu kjósa á aðalfundi þess formann og 4 aðra fulltrúa og eftir atvikum tvo varamenn úr röðum fulltrúa að fagstaðlaráðinu. Kosið er til tveggja ára í senn. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum og fer með málefni fagstaðlaráðsins milli funda þess. Hún fundar svo oft sem þurfa þykir. Formaður boðar fundi stjórnar. Í forföllum aðalmanns skal draga um hvor varamaðurinn tekur sæti aðalmanns og fer með atkvæði á þeim fundi.

8. gr.
Fundir og starfshættir stjórnar

Ritari fagstaðlaráðsins situr stjórnarfundi, hefur málfrelsi og tillögurétt, er fulltrúum stjórnar til aðstoðar og sinnir þeim verkefnum, sem honum eru falin sbr. reglur um þátttöku í staðlastarfi.

Stjórn felur formanni og ritara umboð til þess að fara með málefni þess á milli funda

Fundarboð stjórnar skulu hafa borist eigi síðar en 2 dögum fyrir boðaðan fundardag. Í fundarboði skal koma fram dagskrá fundarins og öll nauðsynleg gögn til að afgreiða mál á dagskránni, auk tillagna um afgreiðslu mála ef við verður komið. Heimilt er að leggja fram á fundi gögn til kynningar á máli, sem ekki er á dagskrá, eða gögn varðandi mál sem ekki koma til afgreiðslu á fundinum.

Komi fram ósk um að sérstakt málefni verði tekið fyrir á fundi er beiðni þess efnis send til formanns. Með erindinu skulu fylgja öll gögn sem varða afgreiðslu málsins.

Fundur er ályktunarbær ef meirihluti stjórnar er mættur. Einfaldan meirihluta fundarmanna þarf til ákvarðanatöku.

9. gr.
Aðalfundur

Aðalfundur fagstaðlaráðsins skal haldinn á fyrri hluta árs, í tæka tíð fyrir aðalfund Staðlaráðs. Hver fulltrúi í ráðinu hefur eitt atkvæði á aðalfundi. Þessi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi:

a) Tilnefningar í fulltrúaráð
b) Skýrsla formanns fyrir liðið starfsár
c) Skýrslur starfshópa
d) Staða verkefna
e) Reikningar ráðsins
f) Starfs- og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs, þ.m.t. ráðstöfun aðildargjalda og annarra fjármuna sem ráðinu kunna að leggjast til
g) Breytingar á starfsreglum
h) Kosning stjórnar
i) Kosning félagslegra skoðunarmanna reikninga
j) Önnur mál

Starfsár ráðsins er almanaksárið.

10. gr.
Rekstur

Rekstur ráðsins er hluti af faglegum og fjárhagslegum rekstri Staðlaráðs. Framkvæmdastjóri Staðlaráðs ræður, í samráði við formann fagstaðlaráðsins ritara til að sinna faglegum verkefnum fyrir ráðið og ber hann ábyrgð á störfum sínum gagnvart stjórn ráðsins.

Stjórn ber ábyrgð á daglegum rekstri ráðsins og framkvæmd þeirra verkefna, sem undir það falla.

Ritari ráðsins annast daglegan rekstur þess í umboði stjórnar. 

11. gr.
Skipan tækninefnda

Stjórn ráðsins skipar tækninefndir skv. reglum um þátttöku í staðlastarfi og setur þeim umboð. Stjórn Staðlaráðs staðfestir skipan tækninefnda og umboð þeirra sbr. ákvæði í Starfsreglum Staðlaráðs. Tækninefnd og vinnuhópum ber að fylgja þeim fjárhagsramma sem þeim er settur og er óheimilt skuldbinda fagstaðlaráð, Staðlaráð eða stjórn þess fjárhagslega nema skv. umboði.

Tækninefndir geta skv. reglum um þátttöku í staðlastarfi skipað vinnuhópa til að vinna einstök og afmörkuð verkefni sem tilheyra stöðlunarvinnu.

12. gr.
Túlkun staðla

Komi fram ósk um formlega túlkun einstaks ákvæðis gildandi íslensks staðals, skal ætíð leitað til formanns þeirrar nefndar, sem um málið fjallaði, og hann inntur eftir afstöðu hennar til ákvæðisins. Að henni fenginni gefur stjórn umsögn.  Jafnframt ákveður stjórn, hvort ástæða sé til þess að meðhöndla túlkunina sem stöðlunarverkefni. 

Ef ágreiningur er um túlkun ráðsins varðandi staðla skal vísa honum til stjórnar Staðlaráðs til úrlausnar.

13. gr.
Atkvæðagreiðsla

Við afgreiðslu mála á fundum fagstaðlaráðsins og stjórnar skal leitað eftir samstöðu og kappkostað að afgreiða mál samhljóða.

Komi til atkvæðagreiðslu um almenn málefni ræður einfaldur meirihluti atkvæða. 


14. gr.
Ágreiningur

Komi til ágreinings um túlkun þessara reglna skal málinu vísað til stjórnar Staðlaráðs til úrskurðar.

15. gr.
Gildistaka

Reglur þessar öðlast gildi að fenginni staðfestingu aðalfundar Staðlaráðs Íslands. Þeim verður aðeins breytt hafi breyting verið samþykkt á aðalfundi fagstaðlaráðsins og staðfest á aðalfundi Staðlaráðs.  Sama gildir um ákvörðun um slit ráðsins og ráðstöfun fjármuna komi til slita á því.

Þannig samþykkt á aðalfundi Staðlaráðs Íslands 28. maí 2020.

 

ÍST TS 238 2020 Greining og áætlanagerð á Íslandi 

ÍST EN 16931-1:2017+A1:2019 Rafræn reikningagerð - Hluti 1: Gagnalíkan fyrir merkingabær gögn grunnatriða í rafrænum reikningi

ÍST CEN/TS 16931-2  Rafræn reikningagerð - Hluti 2: Skrá yfir málskipan sem samræmist EN 16931-1

 

TN-IoT - Vinnustofa um hlutanet og staðla

ÍST WA 302:2021 Leiðbeiningar um öruggari notkun tækja á hlutanetinu

IOBWS 3.0 – Vefþjónustur banka og sparisjóða útgáfa 3.0 

ÍST TS 310:2023 Innlendar greiðslur og innlán

ÍST TS 311:2022 Yfirlit debit og kreditkorta

ÍST TS 312:2022 Gengi gjaldmiðla

ÍST TS 313:2023 Erlendar greiðslur 

ÍST TS 314:2022 Tækniforskrift - Rafræn skjöl

ÍST TS 315:2022 Tækniforskrift - Kröfur

ÍST WA 316:2022 IOBWS 3.0 Technical Guidelines 

Sjö tækniforskriftir um vefþjónustur banka og sparisjóða, ásamt fylgiskjölum:

TS 160 Gengi

TS 161 Greiðslur

TS 162 Innheimtukröfur

TS 163 Milliinnheimta

TS 164 Yfirlit bankareikninga

TS 165 Rafræn skjöl

TS 166 Tæknilegar upplýsingar og viluboð

 

Nánari upplýsingar um vefþjónustur Landsbanka, Arionbanka og Íslandsbanka er að finna á heimasíðum þeirra.

Persónukort

Allir sem gefa út persónukort hvers konar og vilja ekki að númer þeirra rekist á við önnur kortanúmer þurfa að fá útgefendanúmer samkvæmt íslenska staðlinum ÍST EN ISO/IEC 7812-1. Fagráð í upplýsingatækni sér um skráninguna og heldur utan um kerfið fyrir hönd Staðlaráðs Íslands. Skráning útgefandanúmers kostar 50.000 krónur auk vsk.

Númerakerfið og skráningarreglur eru í samræmi við áðurnefndan staðal, ÍST EN ISO/IEC 7812-1. Fyrstu átta stafir innanlandskortanúmers auðkenna útgefanda. Fyrsti stafur númersins er 9, næst kemur 352 fyrir Ísland, þá flokkunartala sem segir til um atvinnugrein og loks þriggja stafa tala sem fagráðið úthlutar útgefanda kortsins. Á eftir útgefandanúmerinu kemur allt að 10 stafa númer sem útgefandi úthlutar korthafa. Kortanúmerið endar loks alltaf á vartölu sem er reiknuð samkvæmt fyrrgreindum staðli.

Umsókn um kortanúmer fyrir persónukort

Til að sækja um kortanúmer er handhægast er að fylla út "Umsókn um íslenskt útgefendanúmer fyrir persónukort" og senda til Staðlaráðs Íslands á stadlar@stadlar.is eða til ritara Fagstaðlaráðs í upplýsingatækni, Guðmundar Valssonar á gudval@stadlar.is

Sækja umsóknareyðublað

Menu
Top